საგარეო ვაჭრობის პორტალი

ძირითადი პარამეტრები

სავაჭრო ნაკადები
პერიოდი (მონიშნეთ)
წელი
კვარტალი
თვე
პერიოდის ნაზარდი ჯამი
ზომის ერთეული

დამატებითი პარამეტრები

ქვეყნები
ქვეყნის ჯგუფები
ტრანსპორტი

სასაქონლო კლასიფიკაციები

HS (მონიშნეთ)
კარი
HS-2
HS-4
HS-6
BEC
BEC-1
SITC
SITC-1
გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები
* მონაცემები წინასწარია და ექვემდებარება დაზუსტებას
...მონაცემები კონფიდენციალურია
0.0 მაჩვენებლის სიდიდე უმნიშვნელოა
შენიშვნა: ცალკეულ შემთხვევებში უმნიშვნელო განსხვავება საბოლოო შედეგსა და შესაკრებთა ჯამს შორის აიხსნება მონაცემთა დამრგვალებით.
EU-27, OECD-37